غرور کاذب را کنار بگذاریم و از کی‌روش بیاموزیم | انتخاب نکونام به عنوان دستیار را به فال نیک می‌گیرم