توجه به آموزش و پرورش پیشرفت کشور را به همراه دارد