«همای هنر» نمادین است/ حمایت از هنرمند یعنی رفع مشکلات معیشتی او