بازنگری درنظام حقوق و دستمزد حرکتی مثبت و روبه جلو است/ مجلس حمایت می کند