میزبانی مساجد استان البرز از ۱۵ هزار معتکف/ اعتکاف فصل به حساب آوردن خود