دشمنان جامعه شیعی سعی در ریشه کن کردن نسل شیعه در جهان دارند