مجتبی مطهری: منتظری اشتباه کرد/ بازرگان آشنایی عمیقی از اسلام نداشت