تیراندازی به یک افسر پلیس نیویورک در جریان یک درگیری خیابانی