امام جمعه سمنان: تمام اقشار از استاد مطهری الگوگیری کنند