معلم شاخص اصلي براي رسيدن به اهداف در تمام دنيا است