ارائه آموزش‌های مهارتی به 132 نفر از اتباع بیگانه در اصفهان