جیمی کارتر: در صورت موافقت حماس، «عباس» متعهد به برگزاری انتخابات است