برنامه های نمایش فیلم کوتاه شیراز از ۱۵ اردیبهشت ادامه می یابد