گفتگو با خریدار خبرساز و ناشناس پرسپولیس/مردی که می گوید هشتمین ثروتمند خاورمیانه است