افزایش بودجه آموزش و پرورش نشانگر توجه ویژه دولت به معلمین و فرهنگیان است