دولت ها و ملت ها در مقابل تروریسم و خشونت متحد شوند