عربستان باید به این درجه از فهم برسد که شان ایران را رعایت کند