مهدی عطار اشرفی: امیدوارم با آمدن علی مرادی؛ وزنه‌برداری دوباره به روزهای اوجش بازگردد