توقف، بازگشایی، و یا حراج تک قیمتی برخی نمادهای بورسی