مجلس از فیلم‌های شهری همسو با اهداف نظام حمایت می‌کند