کشف نوعی باگ نرم افزاری در هواپیمای بوئینگ ۷۸۷s که می تواند باعث سقوط آن شود