استکی: از فدراسیون بوکس برای ادامه همکاری پیشنهاد دارم