خروش مردم در دفاع از کانی بل/پاکسازی محیط زیست دریک برنامه مردمی