اینستاگرام رحمتی/ گاهی آسمان را ابری تیره فرا می‌گیرد