تاج: استقلال برای آسیا شانس نداشته باشد، تاریخ داربی عوض می‌شود