آگهی استخدام وزارت بهداشت سال ۹۴ (استخدام ۷۰۰ نیرو)