هنگام ،نخستین دهکده گردشگری حلال نوار ساحلی کشور می شود