پایان نخستین دوره فعالیت شتاب‌دهنده مرکز شتابدهی نوآوری