چهار اثر تاریخی ماکو به سرمایه گذاران واگذار می شود