به دنبال این هستیم تا در حوزه مالکیت معنوی در تراز بین‌المللی قرار گیریم