برنده بازی پتروشیمی و مهرام 50 درصد راه قهرمانی را طی می‌کند