ثبت یک میلی‌متر بارندگی در هفته گذشته/ کاهش ۱۳درصدی نسبت به سال قبل