اجنه از پخش قرآن در منازل خالی از سکنه استقبال می‎کنند