ديدار و گفتگوي نمايندگان دولت افغانستان با طالبان در قطر