نخستین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت‌ها برگزار می‌شود