معضل آب «خلیل شهر»همچنان گریبانگر مردم/وضعیت نابسامان کمربندی شهر