مناسبات دين، فرهنگ و جامعه با وظايف متوليان فرهنگى