شمار تلفات زلزله نپال از ۷ هزار نفر گذشت/ احتمال پیدا کردن افراد زنده از زیر آوار دیگر وجود ندارد