رویکرد پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی در سال 94 جامع و چندسویه است