آمریکا پیشنهاد پکن را درباره جزایر مورد مناقشه نپذیرفت