قانون حمایت از تولید نمیتواند به تنهایی کاری پیش برد