تولیدات علمی دانشگاهها استان،آمار بسیار بالایی دارد ولی در عمل کاربردی ندارند