حضور علما و روحانیان استانی و کشوری در مراسم اعتکاف اردبیل