استفاده از فرهنگ مشاوره را برای پیشگیر از وقوع جرم نهادینه کنیم