شهید مطهری جان خود را در راه مبارزه با تحجر و التقاط فدا کرد