ظرفیت علوم پزشکی رفسنجان برای پذیرش دستیار تخصصی بررسی شد