نامه انصار الله یمن به بان کی مون/سازمان ملل نقش سازنده ایفا کند