وجود بیش از 50 هزار دانشجوی معتکف موجب افتخار و سربلندی است