کسر مبلغ قابل توجهی از حقوق معلمان در اولین ماه سال