همدلی و همزبانی برای ارایه خدمات بهتر با استفاده از منابع موجود